COVID-19 Hardship Application - Vietnamese (Đơn xin Túng quẫn COVID-19)

 
1 Start 2 Complete

Nếu là người đóng thuế thổ trạch bất động sản ở Brimbank và đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch coronavirus (COVID-19), xin quý vị điền đơn dưới đây để sắp xếp hoặc hoãn đóng thuế thổ trạch.

Chúng tôi nhận ra rằng đại dịch coronavirus (COVID-19) sẽ gây khó khăn về tài chính cho người dân trong cộng đồng chúng ta.

Xem Chính sách Túng quẫn COVID-19 của Hội đồng Thành phố

Những gì quý vị sẽ cần để điền đơn này:

  • Quý vị phải là người đóng thuế thổ trạch bất động sản; và
  • Số giấy báo thuế thổ trạch bất động sản

 

e.g. 0414 678 345 or 03 9249 4000
Chi tiết yêu cầu đóng thuế thổ trạch

Giấy tờ để chứng minh

Đơn xin nên có giấy tờ để chứng minh (ví dụ: Centrelink, Tờ Tường trình của Người chủ, Lá thư, v.v.). Nếu không thể cung cấp giấy tờ để chứng minh, xin quý vị hoàn tất Tờ Khai Danh dự theo luật định và tải lên kèm đơn xin của quý vị.

 

Upload
Maximum File size 20MB
Upload
Maximum File size 20MB

Xin quý vị đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.