Ý kiến đóng góp cho (dự thảo sách lược) An ninh và Bất phân biệt Brimbank 2020 - 2024

 Ý kiến đóng góp cho (dự thảo sách lược) An ninh và Bất phân biệt Brimbank 2020 - 2024

Hội đồng Thành phố Brimbank đã tán thành dự thảo sách lược An ninh và Bất phân biệt Brimbank 2020-2024 để ​​công chúng đóng góp ý kiến. Quý vị có thể đóng góp ý kiến bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây. Ngoài ra, quý vị có thể gửi ý kiến văn bản bằng email cho chúng tôi, nếu muốn.

Mỗi người trong cộng đồng đóng đều giữ vai trò quảng bá một cộng đồng an ninh. Sách lược dự thảo tập trung vào vai trò của Hội đồng Thành phố và các lĩnh vực Hội đồng Thành phố có thể có tác động mạnh nhất để tăng cường an ninh cộng đồng. Viễn kiến của chúng tôi là Brimbank sẽ là một cộng đồng thân thiện và đa dạng để mọi người cảm thấy an ninh, không bị phân biệt và có thể đóng góp và tham gia.

Sách lược dự thảo đề ra cách thức Hội đồng Thành phố xây dựng một Brimbank An ninh và Bất phân biệt qua các lĩnh vực ưu tiên dưới đây:

  • Cộng đồng mạnh hơn
  • Đường phố và nơi chốn công cộng an ninh hơn
  • Mối quan hệ đối tác then chốt

Cách thức đóng góp ý kiến

  • Điền mẫu trực tuyến của chúng tôi tại Survey Monkey.
  • Chúng tôi phải nhận được văn bản về ý kiến của quý vị trước 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Nếu muốn, quý vị có thể gửi email cho CPA@brimbank.vic.gov.au (Att: Social Planning & Policy Officer, Community Safety) để yêu cầu họ gửi cho quý vị bản giấy.

 

Sau đó thì sao?

Sau khi đã cân nhắc tất cả các ý kiến đóng góp, Hội đồng Thành phố sẽ soạn thảo Sách lược An ninh và Bất phân biệt Brimbank 2020-2024 phiên bản chính thức để xem xét thực hiện.

 

Back to Topics