Macedonian

На заедницата во Бримбенк даваме низа услуги, вклучувајќи собирање отпад и рециклирање, регистрирање на домашни миленици, и информации и плаќање на општинскиот данок (rates).

Ако сакате да зборувате со нас на вашиот јазик, ве молиме јавете се на Јазичната линија на Бримбенк на (03) 9209 0140. Кога ќе се јави општинската службеничка, ве молиме кажете го на англиски јазикот што го зборувате.

Повиците се наплатуваат по цена на локални разговори.