Vietnamese

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cộng đồng Brimbank, trong đó có dịch vụ thu lượm rác và tái chế, đăng ký thú vật cưng, thanh toán và trả lời câu hỏi về tiền thuế của hội đồng thành phố.

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị, xin hãy gọi cho Bộ phận kết nối ngôn ngữ Brimbank theo số 9209 0140. Khi có người trả lời điện thoại, xin hãy nói ngôn ngữ của quý vị bằng tiếng Anh.

Áp dụng cước phí điện thoại trong vùng.